ஜூன் 10 at 8:30 காலை - 6:00 மணி

Korey Classic

அவலோன் கோல்ஃப் இணைப்புகள்

இப்போது பதிவு செய்யவும்

புட்டுகள் முதல் ஊஞ்சல்கள் வரை, இடையில் உள்ள அனைத்து வேடிக்கைகளும்!

Tee-rific news, golf friends! Our Korey Classic Golf Tournament is recruiting foursomes to play in an unforgettable hole-in-one experience, filled with laughter, friendly competition, and plenty of games and activities along the way!

Whether you’re a seasoned pro or a novice golfer, everyone is welcome to putt their skills to the test and aim to take the coveted “Korey Cup.” With challenging holes, beautiful scenery, and fantastic company this will be a fairway to remember.

But wait, there’s more! We’ve got plenty of hole-some activities planned, including a post-tournament awards ceremony, live auction, and delightful banquet to celebrate all of our golfing champions.

So grab your clubs, practice your swing, and click REGISTER NOW to join us for a day of par-teeing to raise crucial funding for children living with life-altering medical conditions and their families!

We’ll see you on the green!

REGISTER NOW

தலைப்பு ஸ்பான்சர்
Niagara Bottling Logos_Registered ALL White
வானத்தில் நட்சத்திரங்கள்
hempler logo
S'More Sponsors
Alliant-Logo-Aerial-Aqua
Elevate_Partners_logo
IRG_Color_7717 C
Peak_Logo_Main_Transparent
ta_INTamil