آکتوبر 13, 2023 - آکتوبر 15, 2023

آخر هفته خانوادگی برای فتق دیافراگم مادرزادی و اختلالات تنفسی

کمپ کوری

ثبت نام

خانواده‌های کمپ سه روز و دو شب را صرف کشف ایده‌های جدید، تفریح با هم و شرکت در تمام فعالیت‌های موجود در کمپ می‌کنند. خدمات حمایتی و فعالیت‌های جامعه‌سازی برای کودکان و خانواده‌ها شامل گفتگوی کابین، ساعت قهوه والدین، شب صحنه و آتش زدن است.

fa_AFPersian